Schoolverlatersagenda

Er zijn heel wat schoolverlatersagenda’s op de markt. Deze richten zich meestal tot een belezen, dikwijls hoger geschoold publiek. Wij brachten een schoolverlatersagenda op de markt specifiek gericht naar BuSO-schoolverlaters. De agenda is ondertussen reeds meer dan 10 jaar in pdf-vorm te verkrijgen en heeft sinds een aantal jaren een ondersteunende website. Meer dan 80 vooral BuSO-scholen in Vlaanderen gebruiken jaarlijks deze leuke en informatieve publicatie. Naast sollicitatietips kan je er alle informatie in terugvinden zodat je als schoolverlater administratief zeker in orde bent. De website biedt ook oefeningen aan en zowel leuke als leerrijke video’s. De schoolverlatersagenda werd door VDAB erkend als ‘goede praktijk’. Neem een kijkje op www.schoolverlatersagenda.be

DME+

De jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbaren onder ons: vroegtijdige schoolverlaters, jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of grensoverschrijdende aanpak is vereist om deze economische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dit project omtrent "Diversiteitsmanagement” verbreedt deze aanpak door zich te richten op zowel jongeren, professionals, werkgevers als overheden. JKVG vzw werkt dit project uit in samenwerking met partners uit Nederland, België, Bulgarije, Tsjechië en Slovenië. Meer info www.projectDME.eu

Jobclub@OCMW’s

Verschillende OCMW’s doen beroep op De Werkbank voor het organiseren van jobclubs voor werkenden in art.60-statuut, die bijna einde contract zijn. Ook leefloners zonder werk nemen deel aan de jobclubs. In deze groepen zitten dikwijls ook kortgeschoolden en/of mensen die het Nederlands niet volledig onder de knie hebben. In kleine groepjes leveren we maatwerk om deze mensen hun kansen op de arbeidsmarkt te optimaliseren door hen de nodige kennis en vaardigheden aan te leren om quasi zelfstandig op zoek te gaan naar vacatures en hierop gepast te reageren.

Playing for Success

Playing for Success is een grensverleggend project voor leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar die “uit de boot” van het onderwijs dreigen te vallen door factoren als weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, onvoldoende motivatie, moeilijke thuissituatie, socio-emotionele moeilijkheden,... In de literatuur worden deze kinderen als “onderpresteerders” aangeduid en vormen ze een groeiende groep risicokinderen die snel uitvallen op school. PfS brengt deze leerlingen in een uitdagende en inspirerende plek buiten school, nl. een sportstadion (bv. voetbal- of basketbalstadion). Een PfS traject is kosteloos voor de deelnemers, duurt 8 tot 10 weken en bestaat uit wekelijks 2 tot 3 intensieve uren in het PfS centrum. Ondertussen blijven de leerlingen gewoon school lopen. Het PfS gebeuren vindt plaats op vrijwillige basis, buiten schooltijd. Playing for Success is in België een project van CSTvzw. Door middel van een samenwerkingsakkoord zetten we mee onze schouders onder dit boeiend project. Meer info: www.playingforsuccess.be

Back on Track

In Back on Track zetten we samen met CSTvzw een werkervaringsproject op voor jonge werkzoekenden. In samenwerking met de VDAB van Brugge en Mechelen werden telkens een 10-tal jongeren geselecteerd die bij een lokale werkgever een stage konden lopen. Het hele traject werd door ons opgevolgd. Vormingssessies en terugkommomenten werden voor de jongeren georganiseerd in samenwerking met KV Mechelen en Club Brugge. De topclubs zorgden voor een stimulerende leeromgeving en boden de deelnemers ook een uniek beeld achter de schermen.

De jongeren konden onder meer aan de slag bij Stad Brugge, Stad Mechelen, McDonalds, Sign bvba, Hornicub, WZC Sint-Jozef en Brouwerij Het Anker

FOD SZ

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid werden alle documenten en procedures met betrekking tot wervingen en selectie, onthaal, ontwikkelingsbeleid en integratie van personen met een handicap afgetoetst aan eigen ervaringen en referentiekaders. Daarnaast werd de organisatiecultuur met betrekking tot arbeidshandicap in kaart gebracht. Een diepere analyse volgde door gesprekken met rechtstreeks betrokkenen en een experten-groep. We formuleerden zodoende verbetervoorstellen om de werkorganisatie te optimaliseren voor hun medewerkers met een arbeidshandicap. Deze opdracht resulteerde eveneens in een aantal vormingen voor het personeel. In samenwerking met Brusselse collega’s werden deze vorming voor zowel het Nederlandstalig als Franstalig personeel gegeven.

Ilaebor

ILAEBOR staat voor “Investing in Labor and Education in Border Regions”. Het project is ontstaan uit een eerdere succesvolle samenwerking tussen de projectpartners in diverse, grensoverschrijdende projecten binnen verschillende EU-programma’s. Tijdens deze projecten doken problemen op rond arbeidsmarkttoetreding en sociale inclusie van personen met multiproblemen. Het idee groeide om deze problemen aan te pakken in een nieuw transnationaal project. Het is de bedoeling om bruggen te slaan tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt en dit in het bijzonder voor kansengroepen. Zowel de problematiek als de gekozen doelstelling en acties sluiten heel nauw aan bij het Interreg IVa 2 Zeeën programma. Meer info: www.ilaebor.com

Integratieprotocollen@StadGent

In opdracht van Stad Gent introduceerden we de integratieprotocollen in hun werking. Een integratieprotocol is een officieel document waarbij alle betrokkenen (werknemer met handicap, rechtstreeks leidinggevende, diensthoofd en directeur) in samenwerking en onder begeleiding van de dienst Bescherming en Preventie op het Werk komen tot duidelijke, afdwingbare en vooral voor iedereen aanvaardbare afspraken om de tewerkstelling van een medewerker met een arbeidshandicap te optimaliseren. We kregen de opdracht om een procedure op maat te ontwikkelen. 5 cases werden in een try-out samen met de stadsdiensten uitgerold.

Aanvullend werd een opleiding voorzien en schreven we een aantal informatieve dossiers over bepaalde (arbeids)handicaps en hun invloed op een tewerkstelling.

Study Support

Study Support Project (SSP) was een Europees project, waarbij lesprogramma’s worden ontwikkeld, bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar met een verhoogd risico op voortijdige schooluitval. In het project werd door Vlaamse, Engelse en Nederlandse partners gewerkt aan (interventie-) programma’s voor deze doelgroep, gebaseerd op het uitvoeren van een theaterprogramma, kookactiviteiten en sportprogramma’s. De trajecten hebben een looptijd van 10 weken waarin deelnemers één dag of dagdeel per week in leeromgevingen aan het project werken. In Gent is het intercultureel centrum De Centrale in Gent een inspirerende plek in een artistieke omgeving. Jongeren werden hier uitgedaagd om allerlei vaardigheden te ontdekken en aan te scherpen in een alternatieve, artistieke omgeving. De eerste projectgroep werd samengesteld uit OKAN-leerlingen (OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers), de tweede projectgroep bestond uit leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs, OV3 (Opleidingsvorm 3). Meer info op www.studysupport.eu

info@dewerkbank.be - Van Vaerenberghstraat 6 – 2600 Antwerpen - © 2019